FAQs EU SANCTIONS ON RUSSIA

Udgivet den 16. marts 2022

Om eksportrelaterede restriktioner i forhold til artikel 2, 2a og 2b i Rådets Forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (i den følgende benævnt "sanktionsforordningen"), som ændrede ved Rådets forordning (EU) 2022/328 fra d. 25 februar 2022.. 

Venlig oversættelse på dansk - EIFEC Bruxelles Office - www.eifec.org

Ansvarsfraskrivelse:

Disse ofte stillede spørgsmål (FAQ) indeholder oplysninger om eksportrelaterede restriktioner vedrørende varer af dual-use og avanceret teknologi i henhold til artikel 2, 2a og 2b i sanktionsforordningen set fra Kommissionens tjenestegrenes synspunkt. Kun EU-Domstolen kan give en autoritativ fortolkning af EU-lovgivningen.

Henvisninger til artikler og bilag i sanktionsforordningen er henvisninger til Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 som ændret ved senere rådsforordninger, navnlig Rådets forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022.

I denne FAQ henviser udtrykket "eksportrestriktioner" til eksportrelaterede restriktioner vedrørende varer som betragtes som dual-use og produkter med avanceret teknologi i henhold til artikel 2, 2a og 2b i sanktionsforordningen.

I denne FAQ henviser udtrykket "eksport" til salg, levering, overførsel eller eksport af varer samt levering af mæglervirksomhed og teknisk og finansiel bistand, medmindre andet er angivet.

I denne FAQ henviser udtrykket "tilladelse" til autoriseringen af undtagelser i henhold til sanktionsforordningen og autorisering af dual-use i henhold til EU's forordning om dual-use.

I denne FAQ er nummeringer af artiklerne baseret på den engelske udgave af sanktionsforordningen.

Sanktionsforordningen indeholder et eksportforbud for varer og teknologi, der er egnet til brug i luftfarts- eller rumfartsindustrien samt i energisektoren. Disse foranstaltninger er ikke omfattet af denne FAQ.

16. marts 2022

Overordnet struktur og fremgangsmåde i forbindelse med denne vejledning

1. Hvad er formålet med denne vejledning, og hvordan hænger de nye eksportrestriktioner i sanktionsforordningen sammen med de eksisterende sanktioner mod Rusland?

Rådets forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 20221 bygger på og udvider EU's restriktive foranstaltninger (sanktioner) i form af eksportrestriktioner i henhold til sanktionsforordningen2 . Medmindre de ændres ved Rådets forordning (EU) 2022/328 eller andre forordninger, forbliver de eksisterende bestemmelser i sanktionsforordningen i kraft og finder fortsat anvendelse.

Denne vejledning har til formål at støtte de nationale kompetente myndigheder og interessenter, herunder eksportører, i gennemførelsen af de nye eksportrestriktioner, der er indført i artikel 2, 2a og 2b og de relaterede bestemmelser i artikel 1, 2c og 2d i sanktionsforordningen, som blev ændret i februar 2022, uden at dette berører de øvrige bestemmelser i forordningen.

___________________

1Rådets forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

2 Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

16. marts 2022

Praktisk anvendelse af eksportrestriktionerne for virksomheder for produkter som er dual-use og "avanceret teknologi"

21. Hvordan kan jeg kontrollere/påvise, at de tekniske specifikationer for de varer, jeg ønsker at eksportere hører eller ikke hører under bilaget over produkter med "avanceret teknologi"?

Produkterne i bilag VII er opført på grundlag af deres beskrivelse og deres tekniske parametre. Når du eksporterer til Rusland, og dine produkter er underlagt kontrol, kan du blive bedt om at fremlægge ethvert dokument, der er nødvendigt for at identificere dit produkt, og som er nyttigt for dets identifikation og klassificering, herunder f.eks. et teknisk datablad, hvor produktets egenskaber og tekniske parametre er anført.

16. marts 2022

Samarbejde med partnerlande

47. Deres fremgangsmåde har været nøje afstemt med USA, forventer De, at andre lande til at blive "partnerlande"?

Omfanget af eksportrestriktionerne er nøje koordineret med de lande, der forventes at anvende handelsforanstaltninger, der i alt væsentligt svarer til hinanden. Dette gælder især for USA, hvor vores samarbejde bygger på vores engagement inden for rammerne af EU's og USA's handels- og teknologiråd. Vores samarbejde vil blive intensiveret efter vedtagelsen af foranstaltningerne for at sikre en passende koordinering og lige vilkår for virksomheder i EU og USA.

Sanktionsforordningen indeholder en liste over partnerlande, som kan ændres for at tilføje andre lande, der har handelsforanstaltninger, der i alt væsentligt svarer til hinanden.

16. marts 2022

Andre spørgsmål af forskellig art

50. Er Belarus omfattet af sanktionsforordningen?

Nej. De yderligere sanktioner, der er indført over for Belarus, herunder yderligere handelsrestriktioner, er fastsat i Rådets forordning (EU) nr. 2022/355 af 2. marts 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus. Disse afspejler imidlertid i vid udstrækning den ovenfor beskrevne tilgang.

16. marts 2022

BILAG - Vejledende midlertidig sammenligningstabel for de produkter, der er opført i Bilag VII til sanktionsforordningen

TARIC-MÅL

Fællesskabets integrerede toldtarif (Taric), der findes i en database i Kommissionen, indeholder import- og eksportforanstaltninger for specifikke varer, såsom toldsuspensioner, toldkontingenter, toldpræferencer, antidumpingtold, kvantitative restriktioner, embargoer og eksportkontrol.

Ved at integrere og kode disse foranstaltninger sikrer Taric, at de anvendes ensartet af alle medlemsstater, og giver alle erhvervsdrivende et klart overblik over alle de foranstaltninger, der skal træffes ved import til EU eller eksport af varer fra EU.

Hvad angår de produkter, der er opført i bilag VII til forordning (EU) 2022/328, blev Taric-foranstaltningerne på 8-cifret niveau stillet til rådighed den 4. marts for de berørte myndigheder og interessenterne.

16. marts 2022

DOWNLOADS

Information

This is the EIFEC Global site.

We are the Export Compliance international standard-setting body and has the multidisciplinary knowledge and competence that allows to define and develop, by innovation, Standards, guidelines and certification mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.

The main areas covered are the threat of nuclear, biological and chemical armaments proliferation, sanctions, AML, Health Emergency Risk in epidemic context.

Image