FAQs EU SANCTIONS ON RUSSIA

Julkaistu 16. maaliskuuta 2022

Ukrainan tilannetta horjuttavien Venäjän toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014, jäljempänä 'pakoteasetus', sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä helmikuuta 2022 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 2022/328, 2, 2 a ja 2 b artiklan mukaisista vientiin liittyvistä rajoituksista.
Ystävällinen käännös suomeksi - EIFEC Brysselin toimisto - www.eifec.org

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET:

Näissä usein kysytyissä kysymyksissä (FAQ) annetaan tietoa kaksikäyttötuotteita ja edistyksellistä teknologiaa sisältäviä tuotteita koskevista vientirajoituksista pakoteasetuksen 2, 2 a ja 2 b artiklan mukaisesti komission yksiköiden näkökulmasta. Ainoastaan EU:n tuomioistuin voi antaa unionin lainsäädännöstä arvovaltaisen tulkinnan.

Viittaukset pakoteasetuksen artikloihin ja liitteisiin viittaavat 31 päivänä heinäkuuta 2014 annettuun neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014, sellaisena kuin se on muutettuna myöhemmillä neuvoston asetuksilla, erityisesti 25 päivänä helmikuuta 2022 annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2022/328.

Tässä UKK:ssa ilmaisulla "vientirajoitukset" tarkoitetaan pakoteasetuksen 2, 2 a ja 2 b artiklan mukaisia kaksikäyttötuotteita ja kehittyneen teknologian tuotteita koskevia vientirajoituksia.

Tässä UKK:ssa "viennillä" tarkoitetaan tavaroiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä sekä välityspalvelujen ja teknisen ja taloudellisen avun tarjoamista, ellei toisin mainita.

Tässä UKK:ssa termillä "lupa" tarkoitetaan pakoteasetuksen mukaista poikkeuslupaa ja EU:n kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen mukaista kaksikäyttötuotteita koskevaa lupaa.

Tässä usein kysytyissä kysymyksissä artiklan numerointi perustuu pakoteasetuksen englanninkieliseen versioon.

Pakoteasetus sisältää vientikiellon ilmailu- tai avaruusteollisuudessa tai energia-alalla käytettäväksi soveltuville tuotteille ja teknologialle. Nämä toimenpiteet eivät kuulu tämän FAQ:n soveltamisalaan.

16 maaliskuuta 2022

Ohjeiden yleinen rakenne ja lähestymistapa

1. Mikä on näiden ohjeiden tarkoitus ja miten pakoteasetuksen uudet vientirajoitukset liittyvät nykyisiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin?

Neuvoston asetus (EU) 2022/328, annettu 25 päivänä helmikuuta 20221 , perustuu EU:n rajoittaviin toimenpiteisiin (pakotteisiin), jotka ovat pakoteasetuksen mukaisia vientirajoituksia, ja laajentaa niitä2 . Jollei neuvoston asetuksella (EU) 2022/328 tai muilla asetuksilla muuteta pakoteasetuksen nykyisiä säännöksiä, ne pysyvät voimassa ja niitä sovelletaan edelleen.

Näiden ohjeiden tarkoituksena on tukea toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja sidosryhmiä, viejät mukaan lukien, helmikuussa 2022 muutetun pakoteasetuksen 2, 2 a ja 2 b artiklassa käyttöön otettujen uusien vientirajoitusten ja niihin liittyvien 1, 2 c ja 2 d artiklan säännösten täytäntöönpanossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen muiden säännösten soveltamista.

___________________

Neuvoston asetus (EU) 2022/328, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Venäjän Ukrainan tilannetta horjuttavien toimien vuoksi annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

2 Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta horjuttavien Venäjän toimien vuoksi.

16 maaliskuuta 2022

Kaksikäyttötuotteiden ja "kehittyneen teknologian" tuotteiden vientirajoitusten käytännön soveltaminen yrityksiin.

21. Miten voin varmistaa/näyttää, että niiden tuotteiden tekniset eritelmät, joita haluan viedä, kuuluvat tai eivät kuulu liitteen "kehittyneen teknologian" tuotteiden piiriin?

Liitteessä VII olevat tuotteet luetellaan niiden kuvauksen ja teknisten parametrien perusteella. Kun tuotteitasi viedään Venäjälle ja niitä valvotaan, sinua saatetaan pyytää toimittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat, joita tarvitaan tuotteesi tunnistamiseksi ja jotka ovat hyödyllisiä sen tunnistamisen ja luokittelun kannalta, mukaan lukien esimerkiksi tekninen tietolomake, jossa on lueteltu tuotteesi ominaisuudet ja tekniset parametrit.

16 maaliskuuta 2022

Yhteistyö kumppanimaiden kanssa

47. Lähestymistapanne on ollut tiiviisti linjassa Yhdysvaltojen kanssa. Odotatteko, että muista maista tulisi "kumppanimaita"?

Vientirajoitusten soveltamisala on sovitettu tiiviisti yhteen niiden maiden kanssa, joiden odotetaan soveltavan olennaisesti vastaavia kaupan toimenpiteitä. Tämä koskee erityisesti Yhdysvaltoja, jossa yhteistyömme perustuu EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston puitteissa tehtyyn sitoumukseen. Yhteistyötä tehostetaan toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen, jotta varmistetaan riittävä koordinointi ja tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n ja Yhdysvaltojen yrityksille.

Pakoteasetuksessa on luettelo kumppanimaista, jota voidaan muuttaa siten, että siihen lisätään muita maita, joilla on olennaisilta osiltaan vastaavia kauppatoimenpiteitä.

16 maaliskuuta 2022

Muut sekalaiset kysymykset

50. Kuuluuko Valko-Venäjä pakoteasetuksen soveltamisalaan?

Ei.Valko-Venäjälle määrätyt lisäpakotteet, mukaan lukien kaupan lisärajoitukset, vahvistetaan Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta 2. maaliskuuta 2022 annetussa Neuvoston Asetuksessa (EU) 2022/355. Nämä vastaavat kuitenkin pitkälti edellä esitettyä lähestymistapaa.

16 maaliskuuta 2022

Liite - Ohjeellinen väliaikainen vastaavuustaulukko pakoteasetuksen liitteessä VII lueteltujen tuotteiden osalta

TARIC-MITTAUKSET

Komission tietokannassa oleva yhteisön integroitu tariffi (Taric) sisältää tiettyihin tavaroihin sovellettavat tuonti- ja vientitoimenpiteet, kuten tullisuspensiot, tariffikiintiöt, tullietuudet, polkumyyntitullit, määrälliset rajoitukset, vientikiellot ja vientivalvonta.

Yhdistämällä ja koodaamalla nämä toimenpiteet Taric varmistaa niiden yhdenmukaisen soveltamisen kaikissa jäsenvaltioissa ja antaa kaikille talouden toimijoille selkeän kuvan kaikista toimenpiteistä, jotka on toteutettava tuotaessa tavaroita EU:hun tai vietäessä tavaroita EU:sta.

Asetuksen (EU) N:o 2022/328 liitteeseen VII sisältyvien tuotteiden osalta 8-numerotason Taric-toimenpiteet asetettiin 4. maaliskuuta asianomaisten viranomaisten ja sidosryhmien saataville.

16 maaliskuuta 2022

DOWNLOADS

Information

This is the EIFEC Global site.

We are the Export Compliance international standard-setting body and has the multidisciplinary knowledge and competence that allows to define and develop, by innovation, Standards, guidelines and certification mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.

The main areas covered are the threat of nuclear, biological and chemical armaments proliferation, sanctions, AML, Health Emergency Risk in epidemic context.

Image