FAQs EU SANCTIONS ON RUSSIA

Paskelbta 2022 m. kovo 16 d

dėl su eksportu susijusių apribojimų pagal Tarybos reglamento Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau - Sankcijų reglamentas), iš dalies pakeisto 2022 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentu (ES) 2022/328, 2, 2a ir 2b straipsnius.

Draugiškas vertimas į lietuvių kalbą – EIFEC Briuselio biuras – www.eifec.org

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI:

Šiuose dažniausiai užduodamuose klausimuose (DUK) pateikiama informacija apie dvejopo naudojimo prekių ir pažangiųjų technologijų prekių eksporto apribojimus pagal Sankcijų reglamento 2, 2a ir 2b straipsnius iš Komisijos tarnybų perspektyvos. Autoritetingą Sąjungos teisės aktų aiškinimą gali pateikti tik ES Teisingumo Teismas.

 

Nuorodos į Sankcijų reglamento straipsnius ir priedus yra nuorodos į 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014 su pakeitimais, padarytais vėlesniais Tarybos reglamentais, visų pirma 2022 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentu (ES) 2022/328.

 

Šiame DUK terminas "eksporto apribojimai" reiškia su eksportu susijusius apribojimus, taikomus dvejopo naudojimo prekėms ir pažangiųjų technologijų objektams pagal Sankcijų reglamento 2, 2a ir 2b straipsnius. 

Šiame DUK terminas "eksportas" reiškia prekių pardavimą, tiekimą, perdavimą ar eksportą, taip pat tarpininkavimo paslaugų ir techninės bei finansinės pagalbos teikimą, jei nenurodyta kitaip. 

Šiame DUK terminas "leidimas" reiškia leidimą taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas pagal Sankcijų reglamentą ir dvejopo naudojimo prekių leidimą pagal ES dvejopo naudojimo prekių reglamentą.

Šiame DUK straipsnių numeracija pagrįsta Sankcijų reglamento versija anglų kalba.

Sankcijų reglamente numatytas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti aviacijos ar kosmoso pramonėje, taip pat energetikos sektoriuje, eksporto draudimas. Šioms priemonėms šis DUK netaikomas.

2022 m. kovo 16 d

Bendra šių gairių struktūra ir metodas

1. Koks šių gairių tikslas ir kaip sankcijų reglamente nustatyti nauji eksporto apribojimai susiję su galiojančiomis sankcijomis Rusijai?

2022 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/3281 grindžiamas ES ribojančiomis priemonėmis (sankcijomis), taikomomis eksporto apribojimų forma pagal Sankcijų reglamentą2 , ir išplečia jų taikymo sritį. Jei Tarybos reglamentu (ES) 2022/328 ar kitais reglamentais nebus padaryta pakeitimų, galiojančios Sankcijų reglamento nuostatos lieka galioti ir toliau taikomos.

Šiomis gairėmis siekiama padėti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotosioms šalims, įskaitant eksportuotojus, įgyvendinti naujus eksporto apribojimus, nustatytus 2022 m. vasario mėn. iš dalies pakeisto Sankcijų reglamento 2, 2a ir 2b straipsniuose, ir susijusias 1, 2c ir 2d straipsnių nuostatas, nepažeidžiant kitų to reglamento nuostatų.

___________________

12022 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/328, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

2 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

2022 m. kovo 16 d

 

Dvejopo naudojimo ir "Pažangiųjų Technologijų"
prekių eksporto apribojimo praktinis taikymas įmonėms

21. Kaip galiu patikrinti ir (arba) įrodyti, kad prekių, kurias noriu eksportuoti, techninės specifikacijos atitinka arba neatitinka priedo "Pažangiosios technologijos" prekių specifikacijos?

VII priede išvardytos prekės yra išvardytos remiantis jų aprašymu ir techniniais parametrais. Kai eksportuojate į Rusiją ir jūsų prekėms taikoma kontrolė, jūsų gali būti paprašyta pateikti bet kokį dokumentą, reikalingą jūsų prekei identifikuoti ir naudingą jos identifikavimui ir klasifikavimui, įskaitant, pavyzdžiui, techninių duomenų lapą, kuriame išvardytos jūsų prekės savybės ir techniniai parametrai.

2022 m. kovo 16 d

Darbas su šalimis partnerėmis

47. Ar tikitės, kad kitos šalys taps "šalimis partnerėmis"?

Eksporto apribojimų apimtis buvo glaudžiai derinama su tomis šalimis, kurios, kaip tikimasi, taikys iš esmės lygiavertes prekybos priemones. Tai visų pirma pasakytina apie JAV, kur mūsų bendradarbiavimas grindžiamas mūsų dalyvavimu ES ir JAV prekybos ir technologijų tarybos veikloje. Priėmus priemones mūsų bendradarbiavimas bus intensyvesnis, kad būtų užtikrintas tinkamas koordinavimas ir vienodos sąlygos ES ir JAV bendrovėms.

Sankcijų reglamente pateikiamas šalių partnerių sąrašas, kuris gali būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtrauktos kitos šalys, taikančios iš esmės lygiavertes prekybos priemones.

2022 m. kovo 16 d

Kiti įvairūs klausimai

50. Ar Baltarusijai taikomas Sankcijų reglamentas?

Ne. Baltarusijai taikomos papildomos sankcijos, įskaitant tolesnius prekybos apribojimus, nustatytos 2022 m. kovo 2 d. Tarybos reglamente (ES) 2022/355, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje. Tačiau jos iš esmės atspindi pirmiau išdėstytą požiūrį.

2022 m. kovo 16 d

PRIEDAS – Sankcijų Reglamento VII priede išvardytoms prekėms skirta orientacinė laikina koreliacijos lentelė

TARIC PRIEMONĖS

Komisijos duomenų bazėje saugomame integruotame Bendrijos tarife (TARIC) pateikiamos konkrečioms prekėms taikomos importo ir eksporto priemonės, pavyzdžiui, muitų tarifo taikymo sustabdymas, tarifinės kvotos, tarifų lengvatos, antidempingo muitai, kiekybiniai apribojimai, embargai, taip pat eksporto kontrolė.

Integruojant ir koduojant šias priemones, TARIC užtikrina, kad visos valstybės narės jas taikytų vienodai, ir visiems ekonominės veiklos vykdytojams suteikia aiškų vaizdą apie visas priemones, kurių reikia imtis importuojant į ES arba eksportuojant prekes iš ES.

Kovo 4 d. atitinkamoms institucijoms ir suinteresuotosioms šalims buvo pateikta informacija apie į Reglamento (ES) 2022/328 VII priedą įtrauktas 8 skaitmenų TARIC priemones.

2022 m. kovo 16 d

DOWNLOADS

Information

This is the EIFEC Global site.

We are the Export Compliance international standard-setting body and has the multidisciplinary knowledge and competence that allows to define and develop, by innovation, Standards, guidelines and certification mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.

The main areas covered are the threat of nuclear, biological and chemical armaments proliferation, sanctions, AML, Health Emergency Risk in epidemic context.

Image