FAQs EU SANCTIONS ON RUSSIA

Publicēts 2022. gada 16. martā

par eksporta ierobežojumiem saskaņā ar 2., 2.a un 2.b pantu Padomes Regulā Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk - Sankciju regula), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2022. gada 25. februāra Regulu (ES) 2022/328.

Draudzīgs tulkojums latviešu valodā - EIFEC Briseles birojs - www.eifec.org

ATRUNA:

Šajos bieži uzdotajos jautājumos (FAQ) sniegta informācija par eksporta ierobežojumiem attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un progresīvo tehnoloģiju precēm saskaņā ar Sankciju regulas 2., 2.a un 2.b pantu no Komisijas dienestu viedokļa. Tikai ES Tiesa var sniegt autoritatīvu Savienības tiesību aktu interpretāciju.

Atsauces uz Sankciju regulas pantiem un pielikumiem ir atsauces uz Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulu (ES) Nr. 833/2014, kurā grozījumi izdarīti ar turpmākām Padomes regulām, jo īpaši Padomes 2022. gada 25. februāra Regulu (ES) 2022/328.

Šajā FAQ termins "eksporta ierobežojumi" attiecas uz eksporta ierobežojumiem saistībā ar divējāda lietojuma precēm un progresīvo tehnoloģiju precēm saskaņā ar Sankciju regulas 2., 2.a un 2.b pantu.

Šajā FAQ termins "eksports" attiecas uz preču pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kā arī starpniecības pakalpojumu un tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu, ja vien nav norādīts citādi.

Šajā FAQ termins "atļauja" attiecas uz atkāpju atļaušanu saskaņā ar Sankciju regulu un divējāda lietojuma atļauju saskaņā ar ES Divējāda lietojuma regulu.

Šajā bieži uzdotajos jautājumos pantu numerācija ir balstīta uz Sankciju regulas versiju angļu valodā.

Sankciju regulā ir noteikts eksporta aizliegums precēm un tehnoloģijām, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē, kā arī enerģētikas nozarē. Šie pasākumi nav ietverti šajā bieži uzdotajā jautājumā.

2022. gada 16. marts 

Šo vadlīniju vispārējā struktūra un pieeja

1. Kāds ir šo norādījumu mērķis un kā jaunie eksporta ierobežojumi Sankciju regulā ir saistīti ar spēkā esošajām sankcijām pret Krieviju?

Padomes 2022. gada 25. februāra Regula (ES) 2022/3281 papildina un paplašina ES ierobežojošos pasākumus (sankcijas) eksporta ierobežojumu veidā saskaņā ar Sankciju regulu2 . Ja vien ar Padomes Regulu (ES) 2022/328 vai citām regulām netiek izdarīti grozījumi, spēkā esošie Sankciju regulas noteikumi paliek spēkā un tiek piemēroti arī turpmāk.

Šo vadlīniju mērķis ir atbalstīt valstu kompetentās iestādes un ieinteresētās personas, tostarp eksportētājus, īstenojot jaunos eksporta ierobežojumus, kas ieviesti 2., 2.a un 2.b pantā, un saistītos noteikumus, kas paredzēti 2022. gada februārī grozītās Sankciju regulas 1., 2.c un 2.d pantā, neskarot citus minētās regulas noteikumus.

___________________

Padomes 2022. gada 25. februāra Regula (ES) 2022/328, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

2 Padomes 2014. gada 31. jūlija Regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā.

2022. gada 16. marts 

Divējāda lietojuma preču un "Progresīvo Tehnoloģiju" eksporta ierobežojumu praktiska piemērošana uzņēmumiem

21. Kā es varu pārbaudīt/pārliecināties, ka uz eksportējamo preču tehniskajām specifikācijām attiecas vai neattiecas pielikums ar "progresīvo tehnoloģiju" precēm?

Preces VII pielikumā ir uzskaitītas, pamatojoties uz to aprakstu un tehniskajiem parametriem. Ja eksportējat uz Krieviju un jūsu preces ir pakļautas kontrolei, jums var lūgt iesniegt jebkuru dokumentu, kas nepieciešams, lai identificētu jūsu preci, un ir noderīgs tās identificēšanai un klasificēšanai, tostarp, piemēram, tehnisko datu lapu, kurā ir uzskaitītas jūsu preces īpašības un tehniskie parametri.

2022. gada 16. marts

Darbs ar partnervalstīm

47. Jūsu pieeja ir cieši saistīta ar ASV, vai sagaidāt, ka citas valstis kļūs par "partnervalstīm"?

Eksporta ierobežojumu darbības joma ir cieši saskaņota ar tām valstīm, kurām paredzēts piemērot būtībā līdzvērtīgus tirdzniecības pasākumus. Tas jo īpaši attiecas uz ASV, kur mūsu sadarbība balstās uz mūsu iesaistīšanos ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes ietvaros. Pēc pasākumu pieņemšanas mūsu sadarbība tiks pastiprināta, lai nodrošinātu pienācīgu koordināciju un vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES un ASV uzņēmumiem.

Sankciju regulā ir iekļauts partnervalstu saraksts, kurā var izdarīt grozījumus, lai pievienotu citas valstis, kurām ir būtiski līdzvērtīgi tirdzniecības pasākumi.

2022. gada 16. marts

Citi dažādi jautājumi

50. Vai uz Baltkrieviju attiecas Sankciju regula?

Papildu sankcijas Baltkrievijai, tostarp papildu tirdzniecības ierobežojumi, ir noteiktas Padomes 2022. gada 2. marta Regulā (ES) 2022/355, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā. Tomēr tie lielā mērā atspoguļo iepriekš izklāstīto pieeju.

2022. gada 16. marts

PIELIKUMS - Indikatīva pagaidu atbilstības tabula
Sankciju Regulas VII Pielikumā uzskaitītajām precēm

TARIC MĒRĶI

Kopienas integrētais tarifs (TARIC), kas glabājas Komisijas datubāzē, ietver importa un eksporta pasākumus, kas piemērojami konkrētām precēm, piemēram, tarifu atlikšanu, tarifu kvotas, tarifu preferences, antidempinga maksājumus, kvantitatīvos ierobežojumus, embargo un arī eksporta kontroli.

Integrējot un kodējot šos pasākumus, TARIC nodrošina to vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs un sniedz visiem uzņēmējiem skaidru priekšstatu par visiem pasākumiem, kas jāveic, importējot preces ES vai eksportējot no ES.

Attiecībā uz Regulas (ES) 2022/328 VII pielikumā iekļautajām pozīcijām TARIC pasākumi astoņciparu līmenī 4. martā tika darīti pieejami attiecīgajām iestādēm un ieinteresētajām personām.

 

2022. gada 16. marts

DOWNLOADS

Information

This is the EIFEC Global site.

We are the Export Compliance international standard-setting body and has the multidisciplinary knowledge and competence that allows to define and develop, by innovation, Standards, guidelines and certification mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.

The main areas covered are the threat of nuclear, biological and chemical armaments proliferation, sanctions, AML, Health Emergency Risk in epidemic context.

Image