FAQs EU SANCTIONS ON RUSSIA

Opublikowano 16 marca 2022

w sprawie ograniczeń związanych z wywozem na podstawie art. 2, 2a i 2b rozporządzenia Rady nr 833/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: "rozporządzenie w sprawie sankcji"), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r.

Przyjazne tłumaczenie na język polski– biuro EIFEC w Brukseli – www.eifec.org 

Zastrzeżenia:

Niniejsze często zadawane pytania (FAQ) zawierają informacje na temat ograniczeń wywozowych dotyczących towarów podwójnego zastosowania i produktów zaawansowanej technologii zgodnie z art. 2, 2a i 2b rozporządzenia w sprawie sankcji z perspektywy służb Komisji. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości UE może dokonywać autorytatywnej wykładni prawodawstwa unijnego.

 Odniesienia do artykułów i załączników rozporządzenia w sprawie sankcji dotyczą rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zmienionego kolejnymi rozporządzeniami Rady, w szczególności rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r.

 Do celów niniejszego NZP termin "ograniczenia eksportu" odnosi się do ograniczeń związanych z eksportem towarów podwójnego zastosowania i produktów zaawansowanej technologii zgodnie z art. 2, 2a i 2b rozporządzenia w sprawie sankcji.

 Do celów niniejszego NZP termin "eksport" odnosi się do sprzedaży, dostawy, transferu lub wywozu towarów, jak również świadczenia usług pośrednictwa oraz pomocy technicznej i finansowej, chyba że postanowiono inaczej.

 Do celów niniejszego NZP termin "zezwolenie" odnosi się do zezwolenia na odstępstwa na mocy rozporządzenia w sprawie sankcji oraz zezwolenia na stosowanie produktów podwójnego zastosowania na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania.

Do celów niniejszego NZP numeracja artykułów jest oparta na angielskiej wersji językowej rozporządzenia w sprawie sankcji.

Rozporządzenie w sprawie sankcji zawiera zakaz wywozu towarów i technologii przeznaczonych do wykorzystania w lotnictwie lub przemyśle kosmicznym, a także w sektorze energetycznym. Środki te nie są objęte niniejszym NZP.

16 marca 2022

Ogólna struktura i podejście zastosowane w niniejszym poradniku

1. Jaki jest cel niniejszych wytycznych i w jaki sposób nowe ograniczenia eksportu zawarte w rozporządzeniu w sprawie sankcji odnoszą się do istniejących sankcji przeciwko Rosji?

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r.1 opiera się na unijnych środkach ograniczających (sankcjach) w postaci ograniczeń eksportu na mocy rozporządzenia w sprawie sankcji2 i rozszerza je. O ile nie zostaną zmienione rozporządzeniem Rady (UE) 2022/328 lub innymi rozporządzeniami, obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie sankcji pozostają w mocy i nadal mają zastosowanie.

Niniejsze wytyczne mają na celu wspieranie właściwych organów krajowych i zainteresowanych stron, w tym eksporterów, we wdrażaniu nowych ograniczeń eksportu wprowadzonych w art. 2, 2a i 2b oraz powiązanych przepisów art. 1, 2c i 2d rozporządzenia w sprawie sankcji, zmienionego w lutym 2022 r., bez uszczerbku dla innych przepisów tego rozporządzenia.

___________________

1Rozporządzenie Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

16 marca 2022

Praktyczne zastosowanie ograniczeń w wywozie produktów podwójnego zastosowania i produktów "Zaawansowanej Technologii" dla przedsiębiorstw

21. W jaki sposób można sprawdzić/wykazać, że specyfikacje techniczne produktów, które chcę eksportować, są lub nie są objęte załącznikiem dotyczącym produktów "zaawansowanej technologii"?

Produkty wymienione w załączniku VII są wymienione na podstawie ich opisu i parametrów technicznych. W przypadku eksportu do Rosji, gdy produkty podlegają kontroli, można zostać poproszonym o dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do identyfikacji produktu oraz przydatnych do jego identyfikacji i klasyfikacji, w tym na przykład arkusza danych technicznych, w którym wymienione są charakterystyki i parametry techniczne produktu.

16 marca 2022

Praca z krajami partnerskimi

47. Wasze podejście było ściśle związane ze Stanami Zjednoczonymi, czy oczekujecie, że inne kraje staną się "krajami partnerskimi"?

Zakres ograniczeń eksportowych został ściśle skoordynowany z krajami, które mają zastosować zasadniczo równoważne środki handlowe. Dotyczy to w szczególności Stanów Zjednoczonych, gdzie nasza współpraca opiera się na zaangażowaniu w ramach Rady ds. handlu i technologii UE-USA. Po przyjęciu środków nasza współpraca zostanie zintensyfikowana w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji i równych szans dla przedsiębiorstw z UE i USA.

Rozporządzenie w sprawie sankcji zawiera wykaz krajów partnerskich, który może zostać zmieniony w celu dodania innych krajów, które stosują zasadniczo równoważne środki handlowe.

16 marca 2022

Inne różne pytania

50. Czy Białoruś jest objęta rozporządzeniem w sprawie sankcji?

Nie. Dodatkowe sankcje nałożone na Białoruś, w tym dalsze ograniczenia w handlu, zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi. W dużej mierze odzwierciedlają one jednak podejście przedstawione powyżej.

16 marca 2022

Załącznik - Orientacyjna tabela korelacji tymczasowej dla pozycji wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia w sprawie sankcji

ŚRODKI TARIC

Zintegrowana taryfa celna Wspólnoty (TARIC), przechowywana w bazie danych Komisji, zawiera środki importu i eksportu stosowane w odniesieniu do konkretnych towarów, takie jak zawieszenia taryfowe, kontyngenty taryfowe, preferencje taryfowe, cła antydumpingowe, ograniczenia ilościowe, embarga, a także kontrole eksportu.

Integrując i kodując te środki, TARIC zapewnia ich jednolite stosowanie przez wszystkie państwa członkowskie i daje wszystkim podmiotom gospodarczym jasny obraz wszystkich środków, jakie należy podjąć przy przywozie do UE lub wywozie towarów z UE.

Jeśli chodzi o pozycje wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2022/328, środki TARIC na poziomie 8-cyfrowym zostały udostępnione 4 marca zainteresowanym organom i zainteresowanym stronom.

16 marca 2022

DOWNLOADS

Information

This is the EIFEC Global site.

We are the Export Compliance international standard-setting body and has the multidisciplinary knowledge and competence that allows to define and develop, by innovation, Standards, guidelines and certification mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.

The main areas covered are the threat of nuclear, biological and chemical armaments proliferation, sanctions, AML, Health Emergency Risk in epidemic context.

Image