FAQs EU SANCTIONS ON RUSSIA

Objavljeno 16. marca 2022

o izvoznih omejitvah v skladu s členi 2, 2a in 2b Uredbe Sveta št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi dejanj Rusije, ki destabilizirajo razmere v Ukrajini (v nadaljnjem besedilu: uredba o sankcijah), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022
Prijazen prevod v slovenščino - EIFEC Bruselj Office - www.eifec.org

DISCLAIMERS:

Ta pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) vsebujejo informacije o izvoznih omejitvah v zvezi z blagom z dvojno rabo in naprednimi tehnološkimi izdelki v skladu s členi 2, 2a in 2b Uredbe o sankcijah z vidika služb Komisije. Avtoritativno razlago zakonodaje Unije lahko poda le Sodišče EU.

 Sklicevanja na člene in priloge uredbe o sankcijah se nanašajo na Uredbo Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014, kakor je bila spremenjena s poznejšimi uredbami Sveta, zlasti z Uredbo Sveta (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022.

 V tem pogostem vprašanju se izraz "izvozne omejitve" nanaša na izvozne omejitve v zvezi z blagom z dvojno rabo in naprednimi tehnološkimi izdelki v skladu s členi 2, 2a in 2b Uredbe o sankcijah.

 V tem FAQ se izraz "izvoz" nanaša na prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ter zagotavljanje posredniških storitev ter tehnične in finančne pomoči, razen če ni navedeno drugače.

 V tem pogostem vprašanju se izraz "dovoljenje" nanaša na odobritev odstopanj v skladu z uredbo o sankcijah in dovoljenje za dvojno rabo v skladu z uredbo EU o dvojni rabi.

V tem pogostem vprašanju temelji številčenje členov na angleški različici uredbe o sankcijah.

Uredba o sankcijah vsebuje prepoved izvoza blaga in tehnologije, primerne za uporabo v letalski ali vesoljski industriji ter v energetskem sektorju. Ti ukrepi niso zajeti v tem pogostem vprašanju.

16. marca 2022

Splošna struktura in pristop, uporabljen za te smernice

1. Kakšen je namen teh smernic in kako so nove izvozne omejitve iz uredbe o sankcijah povezane z obstoječimi sankcijami proti Rusiji?

Uredba Sveta (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 20221 nadgrajuje in razširja omejevalne ukrepe (sankcije) EU v obliki izvoznih omejitev na podlagi uredbe o sankcijah2 . Če obstoječe določbe uredbe o sankcijah niso spremenjene z Uredbo Sveta (EU) 2022/328 ali drugimi predpisi, ostanejo v veljavi in se še naprej uporabljajo.

Namen teh smernic je podpreti pristojne nacionalne organe in deležnike, vključno z izvozniki, pri izvajanju novih izvoznih omejitev iz členov 2, 2a in 2b ter povezanih določb iz členov 1, 2c in 2d uredbe o sankcijah, kot je bila spremenjena februarja 2022, brez poseganja v druge določbe navedene uredbe.

___________________

1Uredba Sveta (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi dejanj Rusije, ki destabilizirajo razmere v Ukrajini

2 Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi dejanj Rusije, ki destabilizirajo razmere v Ukrajini

16. marca 2022

Praktično delovanje omejitve izvoza blaga z dvojno rabo in "napredne tehnologije" za podjetja

21. Kako lahko preverim/dokažem, da tehnične specifikacije blaga, ki ga želim izvoziti, spadajo ali ne spadajo v prilogo z izdelki "napredne tehnologije"?

Postavke v Prilogi VII so navedene na podlagi njihovega opisa in tehničnih parametrov. Če izvažate v Rusijo in je vaše blago predmet nadzora, boste morda morali predložiti vse dokumente, ki so potrebni za identifikacijo vašega blaga ter koristni za njegovo identifikacijo in razvrstitev, na primer tehnični list, v katerem so navedene značilnosti in tehnični parametri vašega blaga.

16. marca 2022

Sodelovanje s partnerskimi državami

47. Vaš pristop je tesno povezan z Združenimi državami, ali pričakujete, da bodo druge države postale "partnerske države"?

Obseg izvoznih omejitev je bil tesno usklajen z državami, za katere se pričakuje, da bodo uporabile bistveno enakovredne trgovinske ukrepe. To velja zlasti za ZDA, kjer naše sodelovanje temelji na sodelovanju v okviru Sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo. Naše sodelovanje se bo po sprejetju ukrepov okrepilo, da bi zagotovili ustrezno usklajevanje in enake konkurenčne pogoje za podjetja iz EU in ZDA.

Uredba o sankcijah vsebuje seznam partnerskih držav, ki se lahko spremeni tako, da se dodajo druge države, ki imajo bistveno enakovredne trgovinske ukrepe.

16. marca 2022

Druga različna vprašanja

50. Ali za Belorusijo velja uredba o sankcijah?

Ne. Dodatne sankcije za Belorusijo, vključno z dodatnimi omejitvami trgovine, so določene v Uredbi Sveta (EU) 2022/355 z dne 2. marca 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Belorusiji. Te pa v veliki meri odražajo zgoraj navedeni pristop.

16. marca 2022

PRILOGA - Okvirna začasna korelacijska tabela za postavke iz Priloge VII k Uredbi o sankcijah

MERILA TARIC

Integrirana tarifa Skupnosti (TARIC), ki se hrani v podatkovni zbirki Komisije, vsebuje uvozne in izvozne ukrepe, ki se uporabljajo za določeno blago, kot so tarifne opustitve, tarifne kvote, tarifni preferenciali, protidampinške dajatve, količinske omejitve, embargo in tudi nadzor izvoza.

S povezovanjem in kodiranjem teh ukrepov TARIC zagotavlja njihovo enotno uporabo v vseh državah članicah in vsem gospodarskim subjektom omogoča jasen pregled nad vsemi ukrepi, ki jih je treba sprejeti pri uvozu v EU ali izvozu blaga iz EU.

V zvezi s postavkami iz Priloge VII k Uredbi (EU) 2022/328 so bili ukrepi TARIC na osemmestni ravni 4. marca dani na voljo zadevnim organom in zainteresiranim stranem.

16. marca 2022

DOWNLOADS

Information

This is the EIFEC Global site.

We are the Export Compliance international standard-setting body and has the multidisciplinary knowledge and competence that allows to define and develop, by innovation, Standards, guidelines and certification mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.

The main areas covered are the threat of nuclear, biological and chemical armaments proliferation, sanctions, AML, Health Emergency Risk in epidemic context.

Image