FAQs EU SANCTIONS ON RUSSIA

Publicerad den 16 mars 2022

om exportrelaterade restriktioner i enlighet med artiklarna 2, 2a och 2b i rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands handlingar som destabiliserar situationen i Ukraina (nedan kallad sanktionsförordningen), ändrad genom rådets förordning (EU) 2022/328 av den 25 februari 2022.
Vänlig översättning på svenska - EIFEC Brysselkontor - www.eifec.org

 

DISCLAIMERS:

Dessa vanliga frågor ger information om exportrelaterade restriktioner för varor med dubbla användningsområden och produkter med avancerad teknik enligt artiklarna 2, 2a och 2b i sanktionsförordningen ur kommissionens perspektiv. Endast EU-domstolen kan ge en auktoritativ tolkning av unionslagstiftningen.

 Hänvisningar till artiklar och bilagor i sanktionsförordningen avser rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014, ändrad genom senare rådsförordningar, särskilt rådets förordning (EU) 2022/328 av den 25 februari 2022.

 I denna FAQ avser termen "exportrestriktioner" exportrelaterade restriktioner för varor med dubbla användningsområden och produkter med avancerad teknik enligt artiklarna 2, 2a och 2b i sanktionsförordningen.

 I denna FAQ avses med export försäljning, leverans, överföring eller export av varor samt tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt och finansiellt bistånd om inget annat anges.

 I denna FAQ avser termen "tillstånd" tillstånd till undantag enligt sanktionsförordningen och tillstånd för dubbla användningsområden enligt EU:s förordning om dubbla användningsområden.

I denna FAQ bygger artikelnumreringen på den engelska versionen av sanktionsförordningen.

Sanktionsförordningen innehåller ett exportförbud för varor och teknik som lämpar sig för användning inom flyg- och rymdindustrin samt inom energisektorn. Dessa åtgärder omfattas inte av denna FAQ.

16. mars 2022

Övergripande struktur och tillvägagångssätt för denna vägledning

1. Vad är syftet med denna vägledning och hur förhåller sig de nya exportrestriktionerna i sanktionsförordningen till de befintliga sanktionerna mot Ryssland?

Rådets förordning (EU) 2022/328 av den 25 februari 20221 bygger på och utvidgar EU:s restriktiva åtgärder (sanktioner) i form av exportrestriktioner enligt sanktionsförordningen2 . Om de inte ändras genom rådets förordning (EU) 2022/328 eller andra förordningar, förblir de befintliga bestämmelserna i sanktionsförordningen i kraft och fortsätter att gälla.

Syftet med denna vägledning är att stödja nationella behöriga myndigheter och intressenter, inklusive exportörer, i genomförandet av de nya exportrestriktioner som införs i artiklarna 2, 2a och 2b och de relaterade bestämmelserna i artiklarna 1, 2c och 2d i sanktionsförordningen, i dess ändrade lydelse från februari 2022, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i den förordningen.

___________________

1Rådets förordning (EU) 2022/328 av den 25 februari 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands handlingar som destabiliserar situationen i Ukraina.

2 Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands handlingar som destabiliserar situationen i Ukraina.

16. mars 2022

 

Praktisk tillämpning av exportrestriktionerna för produkter med dubbla användningsområden och produkter med avancerad teknik för företag

21. Hur kan jag kontrollera/påvisa att de tekniska specifikationerna för de produkter som jag vill exportera omfattas av bilagan med produkter med "avancerad teknik" eller inte?

Produkterna i bilaga VII förtecknas på grundval av deras beskrivning och tekniska parametrar. När du exporterar till Ryssland och dina produkter omfattas av kontroller kan du bli ombedd att tillhandahålla alla dokument som behövs för att identifiera din produkt och som är användbara för dess identifiering och klassificering, t.ex. ett tekniskt datablad där produktens egenskaper och tekniska parametrar anges.

16. mars 2022

Arbete med partnerländer

47. Ert tillvägagångssätt har varit nära anpassat till USA, förväntar ni er att andra länder ska bli "partnerländer"?

Exportrestriktionernas omfattning har noga samordnats med de länder som förväntas tillämpa i stort sett likvärdiga handelsåtgärder. Detta gäller särskilt för USA, där vårt samarbete bygger på vårt engagemang inom ramen för EU:s och USA:s råd för handel och teknik. Vårt samarbete kommer att intensifieras efter antagandet av åtgärderna för att säkerställa lämplig samordning och lika villkor för företag i EU och USA.

Sanktionsförordningen innehåller en förteckning över partnerländer som kan ändras för att lägga till andra länder som har i huvudsak likvärdiga handelsåtgärder.

16. mars 2022

Andra diverse frågor

50. Omfattas Vitryssland av sanktionsförordningen?

De ytterligare sanktioner som införts mot Vitryssland, inklusive ytterligare handelsrestriktioner, anges i rådets förordning (EU) 2022/355 av den 2 mars 2022 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Vitryssland. Dessa återspeglar dock i stort sett den strategi som beskrivs ovan.

16. mars 2022

BILAGA - Vägledande tillfällig jämförelsetabell för de produkter som förtecknas i bilaga VII till sanktionsförordningen

TARIC-MÅTT

Gemenskapens integrerade tulltaxor (Taric), som finns i en databas hos kommissionen, innehåller import- och exportåtgärder som är tillämpliga på specifika varor, t.ex. tullbefrielse, tullkvoter, tullförmåner, antidumpningstullar, kvantitativa restriktioner, embargon men även exportkontroller.

Genom att integrera och kodifiera dessa åtgärder säkerställer Taric att de tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstater och ger alla ekonomiska aktörer en tydlig bild av alla åtgärder som ska vidtas vid import till EU eller export av varor från EU.

När det gäller de produkter som ingår i bilaga VII till förordning (EU) nr 2022/328 har Taric-åtgärder på 8-siffernivå gjorts tillgängliga den 4 mars för de berörda myndigheterna och intressenterna.

16. mars 2022

 

DOWNLOADS

Information

This is the EIFEC Global site.

We are the Export Compliance international standard-setting body and has the multidisciplinary knowledge and competence that allows to define and develop, by innovation, Standards, guidelines and certification mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.

The main areas covered are the threat of nuclear, biological and chemical armaments proliferation, sanctions, AML, Health Emergency Risk in epidemic context.

Image